Universitat Rovira i Virgili

Garantía de la qualitat

Un dels punts més forts de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria és la maduresa del seu Sistema Intern de Garantia de la Qualitat, que guia la realització i monitorització de totes les activitats que l'Escola duu a terme i és l'instrument bàsic per a l'establiment continu d'accions de millora.

L'ETSE disposa de la següent política de qualitat, alineada amb la política de qualitat URV:

L'ETSE ha dissenyat i aprovat el Manual de Qualitat del Centre on es defineixen i documenten els Processos que conformen el seu SIGQ, la implantació del qual està certificada.

Pujar

L'ETSE disposa de la Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica, òrgan clau per fer propostes i millorar la qualitat dels programes formatius dels Graus i Màsters del centre.

Memòries anuals

Per conèixer les activitats dutes a terme per l'ETSE en cada curs podeu consultar les memòries anuals: