Universitat Rovira i Virgili

CAT   ESP   ENG  

Òrgans de govern i assessors

Equip directiu

 • Xavier Vilanova

  Director

  Dr. Xavier Vilanova Salas
  El director, nomenat pel rector de la Universitat a proposta de la Junta d'Escola, representa l'Escola, la dirigeix i la gestiona, amb l'ajut del seu equip directiu. En l'article 75 s'estableixen totes les seves funcions.

  diretse@urv.cat
  977 55 85 45


 • Antonio Moreno

  Sotsdirector

  Dr. Antonio Moreno Ribas
  El sotsdirector exerceix les funcions que li encomani el director i en cas d'absència, impediment o vacant del director n'assumeix accidentalment les funcions.

  subdiretse@urv.cat
  977 55 96 81


 • Carme Olivé

  Secretària

  Dra. Carme Olivé Farré
  La secretària és l'encarregada de la redacció i custòdia de les actes de la junta de centre, de l'expedició de cerificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa.

  setse@urv.cat
  977 55 96 62

· · ·

Responsables d'Ensenyaments

El responsable d'ensenyament, sota la direcció del director o directora del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents. El nombre de responsables d'ensenyament de cada centre és fixat pel Consell de Govern i en el cas de l'ETSE són 5: • Francisco González

  Grau d'Enginyeria Elèctrica (GEE)

  Doble titulació d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica

  Dr. Francisco González Molina
  responsable.gee@urv.cat
  977 55 86 03 • David Girbau Sala

  Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (GESST)

  Doble grau d’Enginyeria Biomèdica i Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions

  Dr. David Girbau Sala
  responsable.gesst@urv.cat
  977 55 86 68 • Luis Alexandre Viejo

  Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI)

  Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (GTDAWiM)

  Doble titulació de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica

  Doble titulació d'Administració i Direcció d’Empreses i Tècniques de Desenvolupament d’Aplicacions Web i Mòbils

  Dr. Luis Alexandre Viejo
  responsable.grausinformatica@urv.cat
  977 55 88 76


· · ·

Coordinadors de màster

A banda dels òrgans estatutaris el centre compta amb una altra categoria d'òrgans unipersonals: els coordinadors de Màster. Són els encarregats, amb coordinació amb l'equip directiu, de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més programes de màster. Els coordinadors de màster de l'ETSE són:

· · ·

Junta de Centre

Competències

La junta de centre és l'òrgan col·legiat de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Es tracta d'un òrgan estutari que té definides entres d'altre les següents funcions:

 • Elegir el degà o degana o director o directora i acordar-ne la revocació
 • Aprovar les línies generals d'actuació del centre
 • Aprovar la memòria anual d'activitats
 • Elaborar el projecte del reglament del centre i proposar-ne la modificació
 • Elaborar els plans d'estudi dels ensenyaments que tingui adscrits, proposar-ne l'aprovació i, si s'escau, la modificació
 • Supervisar el funcionament dels ensenyaments que tingui adscrits i l'activitat del professorat que hi imparteix docència
 • Garantir el progrés acadèmic dels estudiants i el seu aprenentatge perquè assoleixin els objectius formatius definits en el pla d'estudis corresponent
 • Aprovar i aplicar els programes de tutoria i seguiment dels estudiants dels ensenyaments que el centre tingui adscrits
 • Garantir la qualitat de la docència, els serveis i l'atenció a l'alumnat
 • Proposar programes de postgrau
 • Planificar la utilització dels recursos econòmics , establir les directrius generals per administrar-los i ser informada periòdicament de les decisions d'execució adoptades pel degà o degana o director o directora
 • Assignar recursos materials als departaments que imparteixin docència en algun dels ensenyaments que tingui adscrits, d'acord amb la programació docent i la coordinació prevista en l'article 78.1
 • Informar sobre les propostes dels departaments relatives al professorat que impartirà docència en els esenyaments adscrits al centre mitjançant la coordinació prevista en l'article 78.1
 • Informar sobre les necessitats de professorat d'acord amb els seus plans d'activitat docent i les propostes dels departaments relatives a la creació de noves places de professorat i a la destinació de les vacants
 • Constituir comissions delegades i altres òrgans d'assessorament i fixar-ne la composició
 • Proposar els membres titulars i suplents que han d'integrar les comissions d'accés de professorat segons l'article 177 d'aquest Estatut
 • Aprovar l'adscripció de professors al centre
 • Totes les altres que aquest Estatut i les normes que el desenvolupin, li atribueixin

Membres

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix:

 1. La Junta de l'Escola està constituïda per 50 membres.
 2. La Junta de l'Escola està composta per les persones següents:
  • a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, els responsables d'ensenyament i el secretari o secretària.
  • b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria.
  • c) Una representació de 31 membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquesta representació està formada per:
   - 26 membres del professorat amb vinculació permanent;
   - 5 membres del professorat amb vinculació no permanent
  • d) En el cas de no haver‐hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent, els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat amb vinculació permanent elegits per aquest col∙lectiu i entre aquest.
  • e) Una representació de 13 estudiants, a raó d'1 per cadascun dels ensenyaments adscrits al centre, i la resta fins a completar el total, a raó d'un més per cada ensenyament d'acord amb el major nombre d'estudiants matriculats, escollits per aquest col·lectiu i entre aquests. En el cas dels ensenyaments en extinció, els estudiants d'aquests ensenyaments s'agruparan amb els dels nous ensenyaments afins.
  • f) Una representació de 6 membres del personal d'administració i serveis adscrit al centre, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
 3. Els membres elegibles de la Junta de l'Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.
· · ·

Comissions

Comissió de Convalidacions i Adaptacions

La Comissió de Convalidacions i Adaptacions està prevista a l'article 121.3 de l'Estatut de la URV. La Junta de Centre va aprovar la seva constitució per part dels quatre responsables d'ensenyaments de primer i segon cicle. La seva funció és revisar les sol·licituds de convalidació i adaptació i fer les recomanacions oportunes al director del centre que és qui les resol d'acord amb l'article 121.2 dels Estatuts.

Comissió Electoral

La Comissió Electoral de centre s'encarrega d'organitzar, controlar i proclamar els resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tinen ubicada la Direcció: el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i el Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica, i Automàtica. Aquest comissió està regulada per l'article 14 del Reglament Electoral de la URV i la seva composició és la següent: el director o sotsdirector en qui delegui, el secretari del centre, un representant del professorat, un representant de l'alumnat i un representant del PAS designats per la Junta de Centre.

Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica

La Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica està formada per l'equip directiu de l'ETSE, juntament amb la tècnica de suport a direcció i la tècnica de qualitat docent, un PDI del DEEEA, un PDI del DEIM i un estudiant. Aquesta Comissió té la responsabilitat de promoure la implantació del SGIQ al centre i la creació d'equips de millora per atendre als resultats de les revisions i avaluacions realitzades. També estableix qui participa en les tasques de planificació i seguiment del SGIQ, actuant a més a més com un dels vehicles de comunicació interna de política, objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d'aquest sistema. Respecte a la planificació estratègica, aquesta comissió té la responsabilitat sobre les tasques de disseny de les accions i indicadors de pla estratègic, seguiment de les actuacions i avaluació dels resultats assolits.


Òrgans Consultius

Consell d'Ensenyament

El Consell d'Ensenyament és un dels nous òrgans creats arran del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 92 d'aquest estatuts i l'article 28 del Reglament de l'ETSE aquest consell té com a objectiu assistir als responsables d'ensenyament a l'hora d'acomplir les seves funcions i està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participa en la docència de l'escola.

Consell Assessor

El Consell Assessor és el Conòrgan consultiu de centre i està previst en l'article 93 del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 29 del Reglament de l'Escola hi ha un únic consell assessor per totes les titulacions, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits per l'Escola. La seva tasca principal ha de ser treballar en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

L'Escola pretén que participin en aquest consell personalitats destacades de tots els àmbits relacionats amb les titulacions del centre per aportar la seva experiència i coneixement del món laboral.

Actualment, formen part del Consell, José Manuel Barrios d'IDIADA, Josep Boqué de Boston Scientific, Joan Enric Carreres del Consell Social de la URV, Gabriel Domènec del Clúster TIC Catalunya Sud, Manuel Gutiérrez de T-Systems, David Gámez de Lear, Elías García de l'Associació Nuclear Ascó Vandellós, Hugo Padilla de CISCO, Daniel Reseco de Roche, Carles Rovira de l'Associació d'Empreses de Serveis de Tarragona, Pere Franquet d’Essity, David Alcón de MAHLE Holding España, S.L.U. i Jaume Valls de Kellogg. Per part de l'Escola, en formen part Xavier Vilanova, Toni Moreno, Carme Olivé, Àngel Cid, Xavier Correig, David Girbau, Francisco González i Àlex Viejo.

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari.
Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes cookies. Més informació

D'acord