Universitat Rovira i Virgili

Òrgans de govern i assessors

Equip directiu· · ·

Coordinadors i Coordinadores de Grau

El responsable d'ensenyament, sota la direcció del director o directora del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents. El nombre de responsables d'ensenyament de cada centre és fixat pel Consell de Govern i en el cas de l'ETSE són 5:· · ·

Coordinadors de màster

A banda dels òrgans estatutaris el centre compta amb una altra categoria d'òrgans unipersonals: els coordinadors de Màster. Són els encarregats, amb coordinació amb l'equip directiu, de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més programes de màster. Els coordinadors de màster de l'ETSE són:

· · ·

Junta de Centre

Competències

La junta de centre és l'òrgan col·legiat de govern de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria. Es tracta d'un òrgan estutari que té definides entres d'altre les següents funcions:

Membres

El reglament de l'ETSE, en el seu article 5 estableix:

 1. La Junta de l'Escola està constituïda per 50 membres.
 2. La Junta de l'Escola està composta per les persones següents:
  • a) El director o directora de centre, el subdirector o subdirectora, els responsables d'ensenyament i el secretari o secretària.
  • b) Els directors de departament que siguin responsables d'una docència equivalent almenys a un terç de la càrrega total d'algun dels ensenyaments adscrits a l'Escola Técnica Superior d'Enginyeria.
  • c) Una representació de 31 membres del col·lectiu docent i investigador vinculat al centre, inclosos els membres nats previstos als apartats a) i b), elegits per aquest col·lectiu i entre aquest. Aquesta representació està formada per:
   - 26 membres del professorat amb vinculació permanent;
   - 5 membres del professorat amb vinculació no permanent
  • d) En el cas de no haver‐hi prou candidats entre el professorat amb vinculació no permanent, els llocs vacants podran ser ocupats per candidats del professorat amb vinculació permanent elegits per aquest col∙lectiu i entre aquest.
  • e) Una representació de 13 estudiants, a raó d'1 per cadascun dels ensenyaments adscrits al centre, i la resta fins a completar el total, a raó d'un més per cada ensenyament d'acord amb el major nombre d'estudiants matriculats, escollits per aquest col·lectiu i entre aquests. En el cas dels ensenyaments en extinció, els estudiants d'aquests ensenyaments s'agruparan amb els dels nous ensenyaments afins.
  • f) Una representació de 6 membres del personal d'administració i serveis adscrit al centre, elegits per aquest col·lectiu i entre aquest.
 3. Els membres elegibles de la Junta de l'Escola són renovats cada quatre anys, tret dels estudiants, que ho són cada dos, sens perjudici de la possibilitat de fer altres eleccions parcials per cobrir les vacants.
· · ·

Comissions

Comissió de Convalidacions i Adaptacions

La Comissió de Convalidacions i Adaptacions està prevista a l'article 121.3 de l'Estatut de la URV. La Junta de Centre va aprovar la seva constitució per part dels responsables d'ensenyaments. La seva funció és revisar les sol·licituds de reconeixement i fer les recomanacions oportunes al director del centre que és qui les resol d'acord amb l'article 121.2 dels Estatuts.

Comissió Electoral

La Comissió Electoral de centre s'encarrega d'organitzar, controlar i proclamar els resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tenen ubicada la Direcció: el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i el Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica, i Automàtica. Aquest comissió està regulada per l'article 14 del Reglament Electoral de la URV i la seva composició és la següent: el/la director/a o sotsdirector/a en qui delegui, el/la secretari/a del centre, un representant del professorat, un representant de l'alumnat i un representant del PAS designats per la Junta de Centre.

Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica

La Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica està formada per l'equip directiu de l'ETSE, coordinadors/es de màster, juntament amb el/la tècnic/a de suport a direcció i el/la tècnic/a de qualitat docent, el/la directora del DEEEA, el/la directora del DEIM i un estudiant. Aquesta Comissió té la responsabilitat de promoure la implantació del SGIQ al centre i la creació d'equips de millora per atendre als resultats de les revisions i avaluacions realitzades. També estableix qui participa en les tasques de planificació i seguiment del SGIQ, actuant a més a més com un dels vehicles de comunicació interna de política, objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d'aquest sistema. Respecte a la planificació estratègica, aquesta comissió té la responsabilitat sobre les tasques de disseny de les accions i indicadors de pla estratègic, seguiment de les actuacions i avaluació dels resultats assolits.


Òrgans Consultius

Consell d'Ensenyament

El Consell d'Ensenyament és un dels nous òrgans creats arran del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 92 d'aquest estatuts i l'article 28 del Reglament de l'ETSE aquest consell té com a objectiu assistir als responsables d'ensenyament a l'hora d'acomplir les seves funcions i està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participa en la docència de l'escola.

Consell Assessor

El Consell Assessor és el òrgan consultiu de centre i està previst en l'article 93 del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 29 del Reglament de l'Escola hi ha un únic consell assessor per totes les titulacions, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits per l'Escola. La seva tasca principal ha de ser treballar en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

L'Escola pretén que participin en aquest consell personalitats destacades de tots els àmbits relacionats amb les titulacions del centre per aportar la seva experiència i coneixement del món laboral.

Actualment, formen part del Consell, Carles Rovira de l'Associació d'Empreses de Serveis de Tarragona, Carlos Zaplana de T-Systems, Daniel Reseco de Roche, David Gámez de Lear, Emili Anglès de Kellogg, Eva Martí Pi de l'Associació Nuclear Ascó Vandellós II, Sergi Novo del Clúster TIC Catalunya Sud, Hugo Padilla de CISCO, Joan Enric Carreres del Consell Social de la URV, José Manuel Barrios d'IDIADA, Josep Boqué de Medtronic i Pere Marc Franquet d'Essity. Per part de l'Escola, en forma part l’Equip directiu de l’ETSE i coordinadors de grau i doble grau.