Universitat Rovira i Virgili

Repetició d'assignatures entre quadrimestres

Una de les actuacions que l'ETSE va engegar amb la implantació dels graus per millorar el rendiment dels estudiants en les assignatures de 1r curs, ha estat la possibilitat de repetir algunes assignatures en quadrimestres diferents als previstos en el seu itinerari.

Això permet facilitar que l'estudiant superi, quan abans millor, una assignatura bàsica de primer curs, permetent que es desviï el mínim possible del currículum teòric de la titulació i pugui progressar amb menys dificultats i amb un millor aprofitament.

En aquest procés és molt important el tutor o tutora, a qui l'estudiant s'ha adreçar per tal que l'ajudi a valorar quina és la millor opció tenint en compte la seva situació concreta.

Les assignatures implicades i el seu procés de repetició es detallen a continuació:
Repetició d'assignatures del 1Q

Fonaments de Programació 17204001 GEEIiA
17214001 GEE
17244001 GESST
17254001 GEB
17904001 Doble grau GEE i GEEIiA
17924001 Doble grau GEB i GESST
Fonaments de Programació I 17234001 GEI
17264001 GTDAWIM
17914009 Doble grau GEI i Biotec
16924001 Doble grau ADE i GTDAWIM
Física I 17204003 GEEIiA
17214003 GEE
17234003 GEI 1.0
17244003 GESST
17254003 GEB
17904003 Doble grau GEE i GEEIiA
17924003 Doble grau GEB i GESST
Anàlisi Matemàtica I 17204005 GEEIiA
17214005 GEE
17234005 GEI
17244005 GESST
17264005 GTDAWIM
17904005 Doble grau GEE i GEEIiA
17924005 Doble grau GEB i GESST
16924005 Doble grau ADE i GTDAWIM

Qui ho pot demanar, com i quan:Repetició d'assignatures del 2Q

Física II 17204004 GEEIiA
17214004 GEE
17234004 GEI 1.0
17244004 GESST
17254004 GEB
17904004 Doble grau GEE i GEEIiA
17924004 Doble grau GEB i GESST
Anàlisi Matemàtica II 17204006 GEEIiA
17214006 GEE
17234006 GEI
17244006 GESST
17264006 GTDAWIM
17904006 Doble grau GEE i GEEIiA
17914011 Doble grau GEI i Biotec
16924006 Doble grau ADE i GTDAWIM
Anàlisi Matemàtica 17254006 GEB

Qui ho pot demanar, com i quan:

En els dos casos anteriors, si continuen sense superar-les en acabar el 1Q, aquests estudiants tenen l'opció (no l'obligació) de tornar-les a matricular al 2Q d'acord amb el procediment previst al punt 1 (repetició d'assignatures del 1Q).