Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes

Ets una empresa? Accedir a l'espai empreses

Pujar

Pujar

· · ·

Què són les pràctiques?

L'ETSE té com objectiu estratègic que els seus estudiants aprofundeixin en el coneixement d'una organització empresarial per aconseguir que siguin capaços de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic, que constatin la teoria adquirida a l'aula, i així, en finalitzar el seus estudis, que disposin d'una mínima experiència abans d'incorporar-se al món professional.

Aquest objectiu, entre altres, s'assoleix realitzant pràctiques en empreses mitjançant els convenis de cooperació educativa, que són l'instrument que permet a l'estudiant realitzar una estada de formació en una empresa o entitat pública o privada. Aquesta formació s'ha de basar en activitats estretament relacionades amb els continguts del seu ensenyament, ja que les pràctiques formen part de la formació integral de l'estudiant, en el seu vessant professional, però directament relacionat amb l'acadèmic.

Durant el període de pràctiques els estudiants estan emparats pel conveni de cooperació educativa que regula la relació entre l'estudiant, l'empresa o institució i la Universitat. Totes tres parts han de signar el conveni i rebran un exemplar del mateix.

Pujar

· · ·

Requisits

Per tal de realitzar un conveni de pràctiques l'estudiant ha de complir dos requisits:

1. Pràctiques curriculars:

IMPORTANT: Les pràctiques curriculars tenen caràcter optatiu, per tant, el fet de matricular l'assignatura/es no garanteix que l'estudiant pugui dur a terme les pràctiques externes. Per aquest motiu, l'ETSE recomana als estudiants que abans de formalitzar la matrícula s'assegurin que tenen una plaça per fer l'estada en pràctiques.

2. Pràctiques extracurriculars:

Pujar

· · ·

Durada

Pujar

· · ·

Remuneració

La remuneració de les pràctiques és considera un ajut a l'estudi no un sou.

Les pràctiques externes curriculars poden ser remunerades, si així ho acorden el centre docent i l'entitat, empresa o institució col·laboradora.

Les pràctiques externes extracurriculars són remunerades. Els imports mínims en concepte de beca o ajut a l'estudi són aprovats cada curs acadèmic per la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern.

Es podrà fer una excepció quan l'entitat col·laboradora sigui una entitat sense ànim de lucre i doni d'alta l'estudiant al règim general de la Seguretat Social.

La quantitat econòmica que rebi l'estudiant és, en tot cas, en concepte de beca o ajut a l'estudi, l'ha de pagar directament l'entitat col·laboradora i està subjecta al règim fiscal que li sigui d'aplicació.

L'existència o no de remuneració i la quantitat i la forma de pagament, si escau, es determinen a l'annex al conveni de cada estada en pràctiques.

Pujar

· · ·

Alta i cotització a la Seguretat Social (només per pràctiques remunerades)

Els estudiants que realitzin pràctiques externes vinculades als estudis universitaris i siguin remunerades quedaran assimilats als treballadors per compte aliena als efectes de la seva inclusió al Règim General de la Seguretat Social. En conseqüència, els estudiants hauran de ser donats d'alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Socials segons les normes previstes.

Pujar

· · ·

Tutors acadèmics

En qualsevol estada en pràctiques l'estudiant disposarà d'un tutor a l'empresa i un tutor al centre (tutor ETSE-URV), els quals s'encarregaran del seguiment, la supervisió i ajuda durant el període del conveni. Les seves funcions detallades són:

Funcions del tutor de l'empresa
Funcions del tutor ETSE-URV

El tutor ETSE-URV serà, en tot cas, un professor en funció de la titulació que cursis. Consultar llista de tutors acadèmics.

Pujar

· · ·

Reconeixement d'experiència laboral i professional per l'assignatura de Pràctiques

Més informació

Pujar

· · ·

Pràctiques a l'estiu

Els estudiants de grau i màster que, tot i no haver-se matriculat de l'assignatura Pràctiques Externes, tinguin previst cursar-la durant el període d'estiu cal que facin la petició a través de la intranet de l'ETSE a l'apartat de pràctiques, secció "avançament de pràctiques a l'estiu". Aquest tràmit estarà vigent només de l'1 al 15 de maig. I caldrà complir els següents requisits en el moment de presentar la sol·licitud:

Pujar

· · ·

Borsa de pràctiques de l'ETSE

La borsa d'ofertes de pràctiques de l'ETSE s'ha dissenyat per tal de facilitar el coneixement i el contacte dels nostres estudiants amb les empreses de l'entorn a través dels convenis de cooperació educativa.

En el llistat d'ofertes d'estades en pràctiques els estudiants poden consultar les ofertes que les diferents empreses han fet arribar a l'Escola i que han estat acceptades, atès que s'adeqüen al perfil de les titulacions que s'imparteixen al centre.

Les empreses poden proposar estades en pràctiques pels estudiants del centre. Per fer-ho caldrà que es registrin a la web de l'Escola i que emplenin el formulari de proposta d'oferta. Aquesta, un cop validada, serà publicada a la web i els estudiants la podran consultar i inscriure-s'hi. Quan finalitzi el període d'inscripció fixat, les empreses podran consultar els currículums dels estudiants inscrits i fer la selecció.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb l'OSD trucant al 977 55 96 06 o enviant un correu a practiques.etse(ELIMINAR)@urv.cat

Pujar

· · ·

Tramitació del conveni de pràctiques

Per tal de formalitzar una estada en pràctiques cal que l'empresa, l'estudiant i l'ETSE signin un conveni.

Per iniciar la tramitació d'aquest conveni l'empresa s'ha de registrar a la web de l'Escola i emplenar la sol·licitud de conveni de pràctiques. Es poden consultar els camps a emplenar al següent document.

En el moment de presentar la sol·licitud l’estudiant ha de tenir superats els crèdits necessaris per realitzar les pràctiques: 120ECTS amb l’excepció de la doble titulació de grau de Biotecnologia i d’Enginyeria Informàtica en la que ha tenir superats 144 ECTS.

A l'Oficina de Suport a la Direcció de l'ETSE (en endavant OSD) revisaran les dades i, si tot està correcte, redactaran el conveni i faran arribar tres exemplars en format pdf (un per cadascuna de les parts) per correu electrònic a la persona de contacte de l'empresa i a l'estudiant. Un cop impresos i signats caldrà que feu arribar els originals a l'OSD per tal que el director de l'Escola els pugui signar.

Un cop finalitzada l'estada en pràctiques, l'estudiant té dret a que l'empresa li faci un certificat (annex 3) on es detallin de forma expressa l'activitat desenvolupada, la durada i, si és el cas, el seu rendiment.

IMPORTANT: La tramitació del conveni s'ha d'iniciar amb un mínim d'una setmana abans de la data d'inici de les pràctiques.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb l'OSD trucant al 977 55 96 06 o a enviant un correu a practiques.etse(ELIMINAR)@urv.cat

Documentació relacionada amb les pràctiques

Pujar

· · ·

Disposicions legals

Règim jurídic i cobertura

La relació entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i mai de caràcter laboral. El vincle és un conveni de col·laboració entre l'empresa o institució i la Universitat, en el qual l'entitat col·laboradora acull un estudiant en pràctiques durant un temps determinat. Per aquest motiu, l'estudiant no rep cap remuneració de caràcter salarial. Tot i així, en el conveni de col·laboració s'especifica que pot rebre per part de l'empresa una quantitat en concepte d'ajut a l'estudi.

La cobertura social de l'estudiant queda garantida per l'assegurança obligatòria addicional. En el cas de les pràctiques remunerades l'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant al Règim General de la Seguretat Social, que gaudirà de les cobertures corresponents a aquest règim excepte la prestació d'atur.

Pujar