Universitat Rovira i Virgili

CAT   ESP   ENG  

Pràctiques externes

Ets una empresa? Accedir a l'espai empreses

· · ·

Què són les pràctiques?

L'ETSE té com objectiu estratègic que els seus estudiants aprofundeixin en el coneixement d'una organització empresarial per aconseguir que siguin capaços de combinar els coneixements teòrics amb els de contingut pràctic, que constatin la teoria adquirida a l'aula, i així, en finalitzar el seus estudis, que disposin d'una mínima experiència abans d'incorporar-se al món professional.

Aquest objectiu, entre altres, s'assoleix realitzant pràctiques en empreses mitjançant els convenis de cooperació educativa, que són l'instrument que permet a l'estudiant realitzar una estada de formació en una empresa o entitat pública o privada. Aquesta formació s'ha de basar en activitats estretament relacionades amb els continguts del seu ensenyament, ja que les pràctiques formen part de la formació integral de l'estudiant, en el seu vessant professional, però directament relacionat amb l'acadèmic.

Durant el període de pràctiques els estudiants estan emparats pel conveni de cooperació educativa que regula la relació entre l'estudiant, l'empresa o institució i la Universitat. Totes tres parts han de signar el conveni i rebran un exemplar del mateix.

Pujar

· · ·

Requisits

Per tal de realitzar un conveni de pràctiques l'estudiant ha de complir dos requisits:

1. Pràctiques curriculars:

 • Estar matriculat de l'assignatura establerta al pla d'estudis (Pràctiques Externes I i/o Pràctiques Externes II).
 • Tenir superats 120 ECTS en el moment de realitzar la sol·licitud d'estada en pràctiques. En el cas de la doble titulació de grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica els estudiants han de tenir superats 144 ECTS. Aquest requisit no es demanarà en el cas dels màsters.

IMPORTANT: Les pràctiques curriculars tenen caràcter optatiu, per tant, el fet de matricular l'assignatura/es no garanteix que l'estudiant pugui dur a terme les pràctiques externes. Per aquest motiu, l'ETSE recomana als estudiants que abans de formalitzar la matrícula s'assegurin que tenen una plaça per fer l'estada en pràctiques.

2. Pràctiques extracurriculars:

 • Tenir matrícula vigent en un ensenyament de l'Escola en el curs en què es duen a terme les pràctiques.
 • Tenir superats 120 ECTS en el moment de realitzar la sol·licitud d’estada en pràctiques. En el cas de la doble titulació de grau de Biotecnologia i d’Enginyeria Informàtica els estudiants han de tenir superats 144 ECTS. Aquest requisit no es demanarà en el cas dels màsters. Els estudiants que hagin superat tots els crèdits necessaris per sol·licitar el títol poden fer pràctiques externes extracurriculars fins a la finalització del curs acadèmic.

Pujar

· · ·

Durada

 • La durada de les pràctiques curriculars és la que correspon d'acord amb el pla d'estudis. Tots els plans d'estudi de grau tenen dues assignatures de pràctiques de 6 ECTS cadascuna:
  • a. Pràctiques Externes I 6 ECTS (estada en empresa d'entre 129 i 150 hores)
  • b. Pràctiques Externes II 6 ECTS (estada en empresa d'entre 129 i 150 hores)
  Les hores que han de constar en el conveni perquè l'estudiant pugui superar una de les dues assignatures (6 ECTS), ha de ser de com a mínim 129 i fins un màxim de 150 hores. En el cas que l'estudiant vulgui cursar les dues assignatures (12 ECTS) aquest ha de tenir un mínim de 258 i un màxim de 300 hores.
 • La durada de les pràctiques externes extracurriculars no podrà superar el cinquanta per cent del curs acadèmic (750 hores), excepte que l’estudiant realitzi durant aquesta estada el Treball de Fi de Grau o Màster. En aquest cas, la durada de l’estada en pràctiques podrà ser d’un màxim de 950 hores.
 • La suma de les hores d’estada en pràctiques curriculars i extracurriculars en un mateix curs acadèmic no superarà les 750 hores, excepte que sigui per realitzar el Treball de Fi de Grau o Màster. En aquest cas, podrà arribar a les 950 hores.
 • Les estades en pràctiques acordades a l’annex del conveni no poden abastar més d’un curs acadèmic.

Pujar

· · ·

Remuneració

La remuneració de les pràctiques és considera un ajut a l'estudi no un sou.

Les pràctiques externes curriculars poden ser remunerades, si així ho acorden el centre docent i l'entitat, empresa o institució col·laboradora.

Les pràctiques externes extracurriculars són remunerades. Els imports mínims en concepte de beca o ajut a l'estudi són aprovats cada curs acadèmic per la Comissió de Docència, delegada del Consell de Govern.

Es podrà fer una excepció quan l'entitat col·laboradora sigui una entitat sense ànim de lucre i doni d'alta l'estudiant al règim general de la Seguretat Social.

La quantitat econòmica que rebi l'estudiant és, en tot cas, en concepte de beca o ajut a l'estudi, l'ha de pagar directament l'entitat col·laboradora i està subjecta al règim fiscal que li sigui d'aplicació.

L'existència o no de remuneració i la quantitat i la forma de pagament, si escau, es determinen a l'annex al conveni de cada estada en pràctiques.

Pujar

· · ·

Alta i cotització a la Seguretat Social (només per pràctiques remunerades)

Els estudiants que realitzin pràctiques externes vinculades als estudis universitaris i siguin remunerades quedaran assimilats als treballadors per compte aliena als efectes de la seva inclusió al Règim General de la Seguretat Social. En conseqüència, els estudiants hauran de ser donats d'alta i baixa a la Seguretat Social, i caldrà liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Socials segons les normes previstes.

 • L'obligatorietat establerta en aquesta normativa només afecta a les pràctiques REMUNERADES, ja siguin curriculars o extracurriculars, encara que en el cas de les pràctiques curriculars estan bonificades al 100%, segons ha establert la disposició addicional 25ª del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, publicat al BOE el dissabte passat, 5 de juliol. És a dir, en el cas de les pràctiques remunerades curriculars les empreses i entitats que acullen els estudiants no hauran d'ingressar les quotes a la Seguretat Social.
 • L'empresa o entitat que financi el programa de pràctiques tindrà la condició d'EMPRESARI, assumint els drets i obligacions en matèria de Seguretat Social establerts per al Règim General. És responsabilitat, doncs, de l'empresa o entitat donar d'alta i baixa al Règim General de la Seguretat Social a l'estudiant, segons la normativa vigent.
 • L'estudiant en pràctiques gaudirà de les cobertures corresponents al Règim General de la Seguretat Social, excepte la prestació d'atur.

Pujar

· · ·

Tutors acadèmics

En qualsevol estada en pràctiques l'estudiant disposarà d'un tutor a l'empresa i un tutor al centre (tutor ETSE-URV), els quals s'encarregaran del seguiment, la supervisió i ajuda durant el període del conveni. Les seves funcions detallades són:

Funcions del tutor de l'empresa

 • Fixar, orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l'estudiant.
 • Avaluar l'activitat de l'estudiant a l'empresa i emetre els informes que corresponguin.
 • Informar el tutor/a de l'ETSE-URV de qualsevol incidència.

Funcions del tutor ETSE-URV

 • Valorar l'adequació de les tasques als continguts propis de cada titulació i determinar els objectius formatius de l'estada en pràctiques.
 • Avaluar l'estudiant a partir de la valoració feta pel tutor de l'empresa i la memòria presentada per l'estudiant.
 • Orientar-lo i ajudar-lo en les seves relacions amb l'empresa.
 • Mantenir informat el coordinador de pràctiques de l'ETSE sobre les incidències i/o incompliments de l'estudiant, les empreses o entitats i valorar la col·laboració prestada.
 • Fer el seguiment de les pràctiques i la visita als centres que acullen estudiants en pràctiques, si s'escau.

El tutor ETSE-URV serà, en tot cas, un professor en funció de la titulació que cursis. Consultar llista de tutors acadèmics.

Pujar

· · ·

Reconeixement d'experiència laboral i professional per l'assignatura de Pràctiques

Més informació

Pujar

· · ·

Pràctiques a l'estiu

Els estudiants de grau i màster que, tot i no haver-se matriculat de l'assignatura Pràctiques Externes, tinguin previst cursar-la durant el període d'estiu cal que segueixin aquest tràmit. En aquest sentit, aquest tràmit només aplica en el cas de pràctiques curriculars.

Pujar

· · ·

Borsa de pràctiques de l'ETSE

La borsa d'ofertes de pràctiques de l'ETSE s'ha dissenyat per tal de facilitar el coneixement i el contacte dels nostres estudiants amb les empreses de l'entorn a través dels convenis de cooperació educativa.

En el llistat d'ofertes d'estades en pràctiques els estudiants poden consultar les ofertes que les diferents empreses han fet arribar a l'Escola i que han estat acceptades, atès que s'adeqüen al perfil de les titulacions que s'imparteixen al centre.

Les empreses poden proposar estades en pràctiques pels estudiants del centre. Per fer-ho caldrà que es registrin a la web de l'Escola i que emplenin el formulari de proposta d'oferta. Aquesta, un cop validada, serà publicada a la web i els estudiants la podran consultar i inscriure-s'hi. Quan finalitzi el període d'inscripció fixat, les empreses podran consultar els currículums dels estudiants inscrits i fer la selecció.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb l'OSD trucant al 977 55 96 06 o enviant un correu a practiques.etse@urv.cat

Pujar

· · ·

Tramitació del conveni de pràctiques

Per tal de formalitzar una estada en pràctiques cal que l'empresa, l'estudiant i l'ETSE signin un conveni.

Per iniciar la tramitació d'aquest conveni l'empresa s'ha de registrar a la web de l'Escola i emplenar la sol·licitud de conveni de pràctiques. Es poden consultar els camps a emplenar al següent document.

En el moment de presentar la sol·licitud l’estudiant ha de tenir superats els crèdits necessaris per realitzar les pràctiques: 120ECTS amb l’excepció de la doble titulació de grau de Biotecnologia i d’Enginyeria Informàtica en la que ha tenir superats 144 ECTS.

A l'Oficina de Suport a la Direcció de l'ETSE (en endavant OSD) revisaran les dades i, si tot està correcte, redactaran el conveni i faran arribar tres exemplars en format pdf (un per cadascuna de les parts) per correu electrònic a la persona de contacte de l'empresa i a l'estudiant. Un cop impresos i signats caldrà que feu arribar els originals a l'OSD per tal que el director de l'Escola els pugui signar.

Un cop finalitzada l'estada en pràctiques, l'estudiant té dret a que l'empresa li faci un certificat (annex 3) on es detallin de forma expressa l'activitat desenvolupada, la durada i, si és el cas, el seu rendiment.

IMPORTANT: La tramitació del conveni s'ha d'iniciar amb un mínim d'una setmana abans de la data d'inici de les pràctiques.

Per qualsevol dubte podeu contactar amb l'OSD trucant al 977 55 96 06 o a enviant un correu a practiques.etse@urv.cat

Documentació relacionada amb les pràctiques

Pujar

· · ·

Disposicions legals

Règim jurídic i cobertura

La relació entre l'estudiant i l'entitat col·laboradora és estrictament acadèmica i mai de caràcter laboral. El vincle és un conveni de col·laboració entre l'empresa o institució i la Universitat, en el qual l'entitat col·laboradora acull un estudiant en pràctiques durant un temps determinat. Per aquest motiu, l'estudiant no rep cap remuneració de caràcter salarial. Tot i així, en el conveni de col·laboració s'especifica que pot rebre per part de l'empresa una quantitat en concepte d'ajut a l'estudi.

La cobertura social de l'estudiant queda garantida per l'assegurança obligatòria addicional. En el cas de les pràctiques remunerades l'empresa ha de donar d'alta a l'estudiant al Règim General de la Seguretat Social, que gaudirà de les cobertures corresponents a aquest règim excepte la prestació d'atur.

Pujar

Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari.
Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes cookies. Més informació

D'acord