Universitat Rovira i Virgili

Modificació 1r curs del pla d'estudis del Grau d'Enginyeria Informàtica

Preliminars

El 12 de febrer del 2018 es va aprovar per Junta de Centre de l’ETSE la modificació del pla d’estudis del Grau d’Enginyeria Informàtica (GEI). Aquesta modificació es centra en el primer curs de la titulació i s’aplicarà a partir del curs acadèmic 2018-19.

Modificació del pla d’estudis

La modificació en qüestió implica passar de les dues assignatures actuals de Física:

A una única assignatura de Física, de nova creació i específica pels estudis d’informàtica; i a una nova assignatura de programació:

Efectes en la matricula

Els alumnes de nova entrada que es matriculin al GEI del curs 2018-19 en endavant, automàticament cursaran el nou pla d’estudis i no es veuran afectats per aquesta modificació.

Respecte a com aquesta modificació afectarà els estudiants del GEI que van ingressar al grau al curs 2017-18 o abans, el procediment que s’aplica és el següent: