Universitat Rovira i Virgili

CAT   ESP   ENG  

Organització de l'ETSE

Equip Directiu

Director

Xavier Vilanova
Dr. Xavier Vilanova Salas   Dades de contacte
El director, nomenat pel rector de la Universitat a proposta de la Junta d'Escola, representa l'Escola, la dirigeix i la gestiona, amb l'ajut del seu equip directiu. En l'article 75 s'estableixen totes les seves funcions.

Sotsdirector

Antonio Moreno
Dr. Antonio Moreno Ribas   Dades de contacte
El sotsdirector exerceix les funcions que li encomani el director i en cas d'absència, impediment o vacant del director n'assumeix accidentalment les funcions.

Secretària

Carme Olivé
Dra. Carme Olivé Farré   Dades de contacte
La secretària és l'encarregada de la redacció i custòdia de les actes de la junta de centre, de l'expedició de cerificats dels acords adoptats i de les certificacions necessàries en la gestió administrativa.

Responsables d'Ensenyaments

El responsable d'ensenyament, sota la direcció del director o directora del centre on l'ensenyament estigui adscrit, s'encarrega de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més ensenyaments afins, del seguiment de la qualitat i dels plans de millora d'aquests ensenyaments, i de la formulació de les propostes corresponents. El nombre de responsables d'ensenyament de cada centre és fixat pel Consell de Govern i en el cas de l'ETSE són 5:

Francesc Xavier Correig Grau d'Enginyeria Biomèdica (GEB)
Dr. Francesc Xavier Correig   Dades de contacte

Àngel Cid Grau d'Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica (GEEIiA)
Dr. Àngel Cid Pastor   Dades de contacte

Francisco González Grau d'Enginyeria Elèctrica (GEE)
Doble titulació del Grau d'Enginyeria Elèctrica i Electrònica Industrial i Automàtica
Dr. Francisco González Molina   Dades de contacte

David Girbau Sala Grau d'Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions (GESST)
Dr. David Girbau Sala   Dades de contacte

Luis Alexandre Viejo Grau d'Enginyeria Informàtica (GEI)
Grau de Tècniques de Desenvolupament d'Aplicacions Web i Mòbils (GTDAWIM)
Doble titulació del Grau de Biotecnologia i d'Enginyeria Informàtica
Dr. Luis Alexandre Viejo   Dades de contacte


Coordinadors de màster

A banda dels òrgans estatutaris el centre compta amb una altra categoria d'òrgans unipersonals: Els coordinadors de Màster. Són els encarregats, amb coordinació amb l'equip directiu, de la programació acadèmica, de la coordinació dels recursos humans i materials necessaris per desplegar un o més programes de màster. Els coordinadors de màster de l'ETSE són:

Màster en Tecnologies del Vehicle Elèctric (MEVTECH)
Hugo Valderrama Blaví   Dades de contacte

Màster de Intel·ligència Artificial (MIA)
David Riaño Ramos   Dades de contacte

Màster Interuniversitari de Seguretat de les Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions (MISTIC)
Francesc Serratosa Casanelles   Dades de contacte

Màster d'Enginyeria Computacional i Matemàtica (MECMAT)
Juan Alberto Rodríguez   Dades de contacte

Màster d'Enginyeria Industrial (MEI)
Lluis Guasch Pesquer   Dades de contacte

Màster d'Enginyeria Informàtica: Seguretat Informàtica i Sistemes Intel·ligents (MEISISI) (en extinció)
Susana Álvarez Fernández   Dades de contacte

Màster d'Enginyeria de la Seguretat Informàtica i Intel·ligència Artificial (MESIIA)
Susana Álvarez Fernández   Dades de contacte

Màster d'Enginyeria i Tecnologia dels Sistemes Electrònics (METSE)
Eduard Llobet Valero   Dades de contacte


Junta de Centre

Competències

Membres


Comissions

Comissió de Convalidacions i Adaptacions

La Comissió de Convalidacions i Adaptacions està prevista a l'article 121.3 de l'Estatut de la URV. La Junta de Centre va aprovar la seva constitució per part dels quatre responsables d'ensenyaments de primer i segon cicle. La seva funció és revisar les sol·licituds de convalidació i adaptació i fer les recomanacions oportunes al director del centre que és qui les resol d'acord amb l'article 121.2 dels Estatuts.

Comissió Electoral

La Comissió Electoral de centre s'encarrega d'organitzar, controlar i proclamar els resultats dels processos electorals que afectin el centre i els departaments que hi tinen ubicada la Direcció: el Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques i el Departament d'Enginyeria Electrònica, Elèctrica, i Automàtica. Aquest comissió està regulada per l'article 14 del Reglament Electoral de la URV i la seva composició és la següent: el director o sotsdirector en qui delegui, el secretari del centre, un representant del professorat, un representant de l'alumnat i un representant del PAS designats per la Junta de Centre.

Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica

La Comissió de Qualitat i Planificació Estratègica està formada per l'equip directiu de l'ETSE, juntament amb la tècnica de suport a direcció i la tècnica de qualitat docent, un PDI del DEEEA, un PDI del DEIM i un estudiant. Aquesta Comissió té la responsabilitat de promoure la implantació del SGIQ al centre i la creació d'equips de millora per atendre als resultats de les revisions i avaluacions realitzades. També estableix qui participa en les tasques de planificació i seguiment del SGIQ, actuant a més a més com un dels vehicles de comunicació interna de política, objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d'aquest sistema. Respecte a la planificació estratègica, aquesta comissió té la responsabilitat sobre les tasques de disseny de les accions i indicadors de pla estratègic, seguiment de les actuacions i avaluació dels resultats assolits.


Òrgans Consultius

Consell d'Ensenyament

El Consell d'Ensenyament és un dels nous òrgans creats arran del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 92 d'aquest estatuts i l'article 28 del Reglament de l'ETSE aquest consell té com a objectiu assistir als responsables d'ensenyament a l'hora d'acomplir les seves funcions i està format per tot el professorat amb dedicació a temps complet que participa en la docència de l'escola. En el reglament de l'Escola s'estableix que hi haurà 4 consells d'Ensenyament:

  • - El Consell d'Ensenyament de GEEIiA
  • - El Consell d'Ensenyament de GEE
  • - El Consell d'Ensenyament de GET
  • - El Consell d'Ensenyament de GEI

Consell Assessor

El Consell Assessor és el Conòrgan consultiu de centre i està previst en l'article 93 del nou Estatut de la URV. D'acord amb l'article 29 del Reglament de l'Escola hi ha un únic consell assessor per totes les titulacions, format per persones físiques o jurídiques externes a la Universitat i vinculades als àmbits dels ensenyaments impartits per l'Escola. La seva tasca principal ha de ser treballar en l'adequació dels plans d'estudis i les habilitats que el món laboral exigeix als titulats.

L'Escola pretén que participin en aquest consell personalitats destacades de tots els àmbits relacionats amb les titulacions del centre per aportar la seva experiència i coneixement del món laboral.

Actualment, formen part del Consell, José Manuel Barrios d'IDIADA, Josep Boqué de Boston Scientific, Joan Enric Carreres del Consell Social de la URV, Gabriel Domènec del Clúster TIC Catalunya Sud, Manuel Gutiérrez de T-Systems, David Gámez de Lear, Elías García de l'Associació Nuclear Ascó Vandellós, Robert Marquès de Near Consulting, Hugo Padilla de CISCO, Daniel Reseco de Grupo Castilla, Carles Rovira de l'Associació d'Empreses de Serveis de Tarragona. Per part de l'Escola, en formen part el Xavier Vilanova, Toni Moreno, Carme Olivé, Àngel Cid, Xavier Correig, David Girbau, Francisco González i Àlex Viejo.


Aquest web utilitza cookies pròpies i de tercers per oferir-vos la millor experiència d'usuari.
Si continues navegant, entenem que autoritzeu l'ús d'aquestes cookies. Més informació

D'acord